Individuálna výstavba

Individuálny prístup

Naša spoločnosť sa zaoberá aj výstavbou rodinných domov pre individuálneho zákazníka. Individuálny prístup začína už od prvého stretnutia, kde ponúkame zákazníkovi bezplatné poradenstvo a profesionálnu koordináciu pri tvorbe a plánovaní stavebného zámeru. Kvalitné a plnohodnotné informácie vedia na začiatku zákazníkovi veľmi pomôcť a usmerniť samotné predstavy o plánovanej výstavbe. Každý zákazník je pre nás jedinečný a našou úlohou je poskytnúť mu služby na profesionálnej úrovni tak, aby žiadna jeho požiadavka nebola ignorovaná.

Našou úlohou je taktiež klásť správne otázky a vyvolať u zákazníka potrebnú interakciu. Táto je veľmi dôležitá a zákazník si veľa krát uvedomí dôležitosť, alebo zbytočnosť niektorých vysnívaných detailov. Výstavba rodinného domu je pre mnohých z nás celoživotnou investíciou a treba jej venovať maximum času a energie, aby už v štádiu plánovania boli jasne vyšpecifikované všetky náležitosti, ktoré priamo ovplyvňujú kvalitu budúcej stavby, cenu a bezpochyby aj jej správnu funkčnosť. 

 

Postup práce

Po absolvovaní prvého stretnutia, nasleduje sumarizácia diskutovaných bodov a spísanie zápisnice, ktorú následne posielame zákazníkovi na kontrolu a prípadné pripomienkovanie. Na základe tohto si pre zákazníka pripravíme prvé návrhy, formou vypracovanej štúdie ako aj ostatné podklady k diskutovaným bodom.

Na druhom stretnutí odprezentujeme všetky podklady a vypracovanú štúdiu. Ak bola počas prvého stretnutia vyšpecifikovaná väčšina potrebných detailov, pripravíme na toto stretnutie pre zákazníka aj počítačový 3D model rodinného domu, ktorý slúži na jednoduchšie spoznanie sa s navrhovaným riešením.

Následne si so zákazníkom podpíšeme zmluvu o spolupráci a poradenstve, kde sú jasne zadefinované naše povinnosti a ponúkané služby. Poradenstvo a poskytované služby k príprave diela sa v prípade, že zákazník bude výstavbu rodinného domu realizovať s našou spoločnosťou, poskytujú zdarma. V procese prípravy sa neustále komunikujú požiadavky zákazníka a na základe týchto sa navrhne tá najvhodnejšia stavebná konštrukcia, ako aj použité technológie, pomocou ktorých dosiahneme kvalitnejší užívateľský komfort rodinného domu. 

Zákazník si môže vybrať z viacerých možností spolupráce. V prípade, že si zvolí realizáciu "dom na kľúč", sa naša spoločnosť postará o kompletné zabezpečenie procesu prípravy a samotnej výstavby rodinného domu. Samozrejmosťou je vypracovanie projektovej dokumentácie, zabezpečenie inžinierskej činnosti pri vybavovaní územného rozhodnutia, alebo stavebného povolenia, ako aj kompletná komunikácia s úradmi a zabezpečenie kolaudačného rozhodnutia. 

Ďalším krokom je teda vypracovanie cenovej ponuky na výstavbu rodinného domu. Po jej odsúhlasení, alebo spripomienkovaní, predkladáme zákazníkovi zmluvu o dielo, kde sú vyšpecifikované všetky potrebné náležitosti spolupráce.

Podpisom zmluvy o dielo a po uhradení prvej platby, podľa vopred odsúhlaseného splátkového kalendára, nasleduje samotná realizácia diela.

Po ukončení všetkých prípravných procesov a po správoplatnení stavebného povolenia, začíname s výstavbou rodinného domu. Realizácia prebieha presne podľa vopred a zmluvne dohodnutých podmienok a na správnosť celého procesu stavby dohliada stavebný manažér v spolupráci so stavebným dozorom. 

Novinkou pre našich zákazníkov je ONLINE KONTO ZÁKAZNÍKA, ktoré je jednoznačným prínosom v procese realizácie diela. Ponúka možnosť online sledovania celého postupu vykonávaných prác, prístup k elektronickému stavebnému denníku, nahliadať do projektovej dokumentácie a taktiež sledovať fotoarchív celej stavby. Prípadné nezrovnalosti je možné takto riešiť priamo cez internet z pohodlia domova, čo v dnešnej "unaháňanej" dobe prináša pre mnohých našich zákazníkov jednoznačný benefit. 

 

Jedinečnosť a profesionálne služby

Cieľom našej spoločnosti je zabezpečiť pre každého zákazníka pocit jedinečnosti a poskytnúť služby na profesionálnej úrovni. Spokojnosť je zároveň tou najväčšou odmenou pre náš pracovný tím. 

V prípade záujmu o individuálnu výstavbu, nás môžete jednoducho a rýchlo kontaktovať vyplnením nasledujúceho formulára:

 

__ INFORMÁCIE O ZÁKAZNÍKOVI___________________________________________________________________

 

__ INFORMÁCIE O POZEMKU_______________________________________________________________________

 

__ INFORMÁCIE O STAVBE _________________________________________________________________________

*Do prílohy môžete poslať pôdorys, výkaz výmer, celkovú situáciu, jednoduchý nákres pozemku alebo iné súbory vhodné ku poznaniu situácie a k pomoci nám lepšie sa vyjadriť ku Vášmu dopytu na individuálnu výstavbu.

 

*Osobné údaje, získané prostredníctvom vyplnenia dotazníka kvôli individuálnej výstavbe, budú uchované, spracované a použité exkluzívne len za účelom poskytnutia jedinečnej podpory a komunikácie medzi spoločnosťou Progressive Homes, s.r.o. a používateľom tejto stránky dopytujúcim individuálnu výstavbu prostredníctvom krátkeho dotazníka. Používateľ tejto stránky udeľuje súhlas so spracovaním svojich poskytnutých osobných údajov na dobu neurčitú, pričom je oprávnený účinne odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov písomným oznámením zaslaným na adresu spoločnosti Progressive Homes, s.r.o.. Momentom odvolania súhlasu nesmú byť osobné údaje ďalej spracovávané a musia byť vymazané. Poskytnuté osobné údaje budú použité v súlade s právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky, najmä Zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Celý proces realizácie diela si vyžaduje detailný prehľad a následné riadenie jednotlivých pracovných postupov. Pripravili sme pre Vás jedinečné riešenie, ktoré Vám dovoľuje sledovať a kontrolovať priebeh celej realizácie aj z pohodlia domova.
Na začiatku spolupráce, teda pri podpise zmluvy, Vám bol vytvorený účet, do ktorého sa prihlasujete pomocou svojho prihlasovacieho mena a hesla. Po prihlásení Vám konto prináša výhody formou jednoduchého a uceleného prístupu k všetkých potrebným informáciám k realizovanému predmetu spolupráce. Tu nájdete potrebné informácie, ako sa vo svojom konte jednoducho orientovať.
 

1.PREHĽAD

tu sa Vám zobrazuje takzvaný elektronický stavebný denník formou časovej osi, kde sú vidieť do aktuálneho dátumu zrealizované, alebo prebiehajúce (organizované) práce. V spodnej časti sa zobrazuje čiara časovej osi od začiatku po koniec s dátumami, čo predstavuje celkovú dobu realizácie diela. Jednotlivé štádia realizácie diela, sú znázornené v riadkoch a podľa dátumu, v ktorom reálne prebiehajú, sa umiestňujú nad čiarou časovej osi. Tie práce, ktoré sú už ukončené, sa na časovej osi zobrazujú ako 100/100. Práce, ktoré sú v procese, alebo sa aktuálne organizujú, sa na časovej osi zobrazujú >0/100 a dátum ukončenia sa zobrazuje červenou, teda jedná sa o predpokladaný dátum ukončenia daných prác. 

 

2. OSOBNÉ ÚDAJE

jedná sa o sekciu s Vašimi osobnými údajmi, ktoré zadávame do systému podľa podkladov zo samotnej zmluvy. Je dobré si túto sekciu skontrolovať a prípadne nahlásiť nesprávnosť alebo neaktuálnosť týchto uvádzaných údajov. Učiniť tak môžete pomocou tlačidla "UPRAVIŤ INFORMÁCIE". Po aktualizovaní údajov a stlačení tlačidla "ODOSLAŤ" nám budú tieto zaslané do systému a zapracované do databázy Vašich osobných údajov. Aktuálnosť Vašich osobných údajov je potrebné sledovať aj do budúcna, napríklad pri zadávaní prípadných reklamácií, alebo objednávaní nových služieb, kedy po dlhšom čase od samotnej realizácie diela mohlo dôjsť k zmene napríklad emailovej adresy, alebo telefónneho čísla, ktorých aktuálnosť je nevyhnutná pri riešení spomínaných procesov.

 

3. PREDMET SPOLUPRÁCE

v tejto sekcii sa nachádza všeobecný prehľad o samotnom predmete spolupráce ako napríklad číslo zmluvy, jej dátum podpísania, jednoduchý opis predmetu spolupráce, miesto realizácie diela, ako aj dohodnutá cena diela s DPH.  Na základe počtu podpísaných zmlúv / realizovaných diel, ktoré spolu priamo nesúvisia, sa na stránke pod sebou zobrazí kompletný zoznam s prehľadom všetkých predmetov spolupráce.  

 

4. EVIDENCIA

táto sekcia je vytvorená na archiváciu všetkých dôležitých dokumentov. Nachádzajú sa tu a postupne dopĺňajú všetky podklady, ktoré Vám naša spoločnosť bude zasielať aj elektronicky, poprípade pri niektorých dokumentoch aj poštou. Na tomto mieste budete mať však odkiaľkoľvek jednoduchý a rýchly prístup k všetkým potrebným dokumentom, týkajúcich sa našej spolupráce. Dokumenty označené červenou farbou, sú nahraté v systéme ako neaktuálne, alebo neschválené. 

 

5. FINANCOVANIE

tu nájdete prehľadnú tabuľku s kompletnou evidenciou platieb, teda vystavených faktúr, ako aj ich splatnosti. Môžete si tak skontrolovať stav uhradených ale aj čakajúcich platieb, ktoré naša spoločnosť prijala, alebo ešte neeviduje na účte. Taktiež sa tu nachádza kompletná evidencia dokumentov vystavených predfaktúr a faktúr, ku ktorým budete mať po prihlásení na internet odkiaľkoľvek jednoduchý a rýchly prístup. Sumarizácia v hornej časti tabuľky zobrazuje celkovú faktúrovanú sumu, uhradené platby, ako aj zostatok k úhrade. Červenou farbou sú zobrazené riadky s platbami, ktoré naša spoločnosť neeviduje na účte.  

 

6. GALÉRIA

v tejto sekcii sa nachádza kompletná fotodokumentácia jednotlivých etáp realizácie daného predmetu spolupráce. Na každej fotke je uvedený popis s informáciou, ktoré štádium, alebo práce sú na predmetnej fotke zobrazené. Fotky sa taktiež zoraďujú do kategórií podľa jednotlivých štádií realizácie. Získavate tak možnosť interaktívne sledovať aj takouto formou priebeh realizácie diela, ako aj spätnú možnosť kontroly niektorých stavebných detailov v prípade potreby riešenia náväzných prác Vašou osobou, alebo odbornou firmou. 

 

7. ZÁRUČNÝ SERVIS

v tejto sekcii nájdete jednoduchý prehľad riešenia podaných prípadných reklamácií, ako aj informáciu v akom štádiu riešenia sa tá ktorá reklamácia nachádza. O procese vybavovania budete informovaný aj zaslanou emailovou správou od našej spoločnosti. Samotnú reklamáciu môžete jednoduchým spôsobom poslať vyplnením preddefinovaného reklamačného formuláru, ktorý sa taktiež nachádza na tejto stránke. 

 

8. POZÁRUČNÝ SERVIS

v prípade, že budete mať záujem o ďalšie služby, alebo o práce na ktoré sa už nevzťahuje záručná doba, môžete nám vďaka tejto stránke zaslať pomocou preddefinovaného formuláru svoj dopyt.

 

V prípade, že by Vám nebolo používanie ONLINE KONTA celkom jasné, alebo Vám v ňom niektoré informácie chýbajú, neváhajte nás na túto skutočnosť upozorniť zaslaním informačného emailu na našu adresu info@postavimedom.sk.

Veríme, že tento benefit bude dôležitým prínosom a vďaka ONLINE KONTU budete vždy informovaný o aktuálnosti a stave realizácie Vášho sna.

 

S pozdravom

Tím spoločnosti PROGRESSIVE HOMES, s.r.o.

 

Všetky galérie pre uživateľov

Admin

Obrázky galérie: 

Veronika Vavakova

Obrázky galérie: 
0
5
5
6
7
7
9
9
9
9
9
10
10
10
10
10
10
10
11
16
16
16
17
17
16
16
16
13
16
16
35
35
35
19
18
19
19
18
19
19
19
19
19
19
18
18
19
19
19
19
18
18
18
18
21
21
21
33
24
24
24
24
24
33
33
33
22
22
22
22
22
22
24
24
24
24
24
29
29
30
30
24
24
24
33
25
25
31
31
35
34
34
34
30
30
35
35
35
39
39
39

Miroslav Sajbidor

Obrázky galérie: 
5
6
7
8
8
9
9
9
10
10
10
10
10
11
11
11
16
16
12
12
13
10
10
16
18
18
18
18
20
19
19
19
19

Jan Durdiak

Obrázky galérie: 
5
9
16
17

Rudolf Radic

Obrázky galérie: 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
4
5
5
5
5
5
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
10
10
6
6
7
7
7
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
11
10
10
10
11
11
14
14
11
11
14
14
14
14
11
11
14
14
14
14
14
15
15
15
15
15
15
15
8
8
14
8
8
8
8
12
12
12
8
12
12
12
12
12
12
12
18
17
17
17
17
17
17
17
17
18
18
17
17
17
33
33
33
33
18
18
18
18
33
33
33
33
33

Rudolf Radic

Obrázky galérie: 
33
33
33
33
33
16
16
33
33
16
16
18
18
18
18
18
18
34
34
34
34
34
34
34
16
16
16
16
16
19
19
35
35
35
35
35
35
35
16
16
16
16
20
19
16
16
21
21
21
21
21
19
18
21
21
21
21
35
35
35
34
35
34
35
35
35
34
34
36
36
36
36
18
22
24
24
24
24
32
32
22
22
22
22
26
32
32
28
20
24
24
24
24
35
24
24
24
24
26
24
24
24
35
35
19
35
32
32
16
24
32
32
24
24
27
32
26
24
24
25
25
25
25
26
25
25
32
27
31
31
35
35
32
31
24
25

Sandra Nadaska

Obrázky galérie: 
5
7
9
10
10
10
10
10
10
11
11
11
16
12
12
12
16
16
16
16
17
17
17
12
12
19
19
19
19
33
33
33
34
18
18
18
18
18
18
18
18
34
21
21
21
21
21
34
34
36
36
36
36
36
36
36
36
34
34
25
25
25

Roman Šefrna

Obrázky galérie: 
5
6
7
10
10
10
10
10
10
11
11
12
12
12
12
16
16
17
19
19
19
19
19
19
19
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
21
21
21
33
33
33
33
34
34
34
22
22
34
34
34
23
23
30
30
24
25
25
30
32
25

Vladimir Pucek

Obrázky galérie: 
0
5
6
7
7
6
6
7
7
7
9
9
9
9
10
10
10
10
10
10
10
10
11
11
13
13
12
12
12
16
16
16
16
16
17
17
17
17
24
24
24
25
25
34
34
34
19
19
19
19
19
25
25
35
35
32
32
32
32
18
18
18
18
18
18
18
21
21
21

Roman Vajas

Obrázky galérie: 
0
0
0
0
0
0
0
15
14
15
14
14
15
14
14
14
14
14
14
15
15
15

Katarina Mihalikova

Obrázky galérie: 
0
6
7
9
10
10
11
11
11
16
16
16
16
13
16
21
22
22
22
22
23
23
24
24
35
35
33

Jaroslav Skodacek

Obrázky galérie: 
0
6
7
9
9
10
10
11
16
16
17
12
12
23
23
18
18
19
18
18
19
21
33
21
23
21
21
20
31
31
34
34
40
40
40
40

Richard Bartos

Obrázky galérie: 
0
6
6
9
10
11
11
11
16
16
16
12
21
21
21
21
22
22
24
36
23
23
23
24
24
35
35
33

Roman Kezman

Obrázky galérie: 
0
6
9
9
10
11
11
17
16
16
16
18
18
19
19
19
19
19
20
20
20
39
39

Peter Bezuch

Obrázky galérie: 
0
6
7
7
9
8
9
9
10
10
10
10
11
11
16
16
16
16
16
13
16
16
16
12
12
16
16
16
16
36
22
22
22
22
33

Ladislav Bachraty

Obrázky galérie: 
0
6
7
7
9
8
9
10
10
10
10
10
11
11
16
16
16
16
13
12
16
16
12
12
12
12
18
18
18
18
18
18
16
19
19
19
19
19
19
18
33
22
22
21
21
34
34
33
33
18
18
23
33

Veronika Psenakova

Obrázky galérie: 
6
7
7
7

Martin Kelesi

Obrázky galérie: 
5
7
7
7
8
9
9
9
10
11
11
16
16
16
13
16
16
12
12
12
19
19
19
356