realizácia projektov

Jedným z hlavných smerov, ktorému sa naša spoločnosť progresívne venuje, je realizácia projektov. Jedná sa o developerskú činnosť v oblasti výstavby väčších oblastí, alebo štvrtí, s prihliadnutím na tvorbu energeticky efektívnych stavieb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výhody developingu

Pri tvorbe developerských projektov sa snažíme neustále myslieť na potreby potenciálnych zákazníkov, z čoho vyplýva aj celkový charakter plánovaného projektu. Výhodami pre našich zákazníkov sú maximálne pohodlie pri kúpe rodinného domu, kde sa o všetky potrebné náležitosti stará tím pracovníkov, ako aj starostlivo vybrané materiály a technológie použité pri výstavbe domov.

Naša spoločnosť čerpá z dlhoročných skúseností svojich členov a tak aj služby a servis, ktoré ponúkame v tomto smere, sú na profesionálnej úrovni. Našim cieľom je tieto služby neustále zdokonaľovať a ponúknuť zákazníkom prehľadný a jednoduchý spôsob sledovania celého procesu vývoja spolupráce. Od podpisu zmluvy až po odovzdanie rodinného domu poskytujeme zákazníkom profesionálny prístup a servis. Široká ponuka služieb a produktov je samozrejmou súčasťou portfólia pri našich developerských projektoch. 

Prínosom pre zákazníkov pri našich developerských projektoch je samozrejme aj vybavenie komplet inžinieringu. Tím našich ľudí sa postará o všetky potrebné úkony, ako napríklad zabezpečenie projektovej dokumentácie, vybavenie potrebných povolení na príslušných úradoch a kompletná administratíva potrebná pre úspešné spustenie samotnej výstavby ako aj jej ukončenie.

 

Ako funguje developing

Sú rôzne možnosti pri tvorbe developerského zámeru, kde najčastejším spôsobom je vytvorenie oblasti naparcelovaním pozemkov, s tým spojené vybudovanie inžinierskych sietí a komunikácií, výstavba typových rodinných domov a následný predaj. Tento spôsob je veľmi obľúbený a pre zákazníka znamená istotu pri kúpe, ako aj jednoznačnú výhodu pri vybavovaní hypotekárneho úveru. Takýto developing má však pre zákazníka aj nevýhodu, ktorou je kúpa typového domu ako takého, bez možnosti dispozičných úprav. Možnosť vykonať stavebné úpravy na ukončenom dome je veľmi obmedzená a finančne náročná. 

Ďalší spôsob prevedenia developerského projektu, je kombinácia štandardných postupov tak, aby výhody vyplývajúce pre zákazníka zostali, no vytvoril sa pre neho priestor na dispozičné úpravy typového domu, ako aj materiálové zmeny, či úpravy použitých technológií. Pri výstavbe danej lokality je zákazník v prípade jeho záujmu zaangažovaný do procesu hneď na začiatku plánovanej realizácie tej ktorej stavby. Podľa možností budovanej oblasti a s dodržaním regulatív územného plánu, môže zákazník požiadať o dispozičné zmeny ako aj materiálové, či technologické úpravy dopytovanej nehnuteľnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postup prác pri klientských zmenách

Našim zákazníkom ponúkame možnosť interakcie pri výstavbe nehnuteľnosti a hneď po podpise zmluvy o dielo aktívne riešime všetky úpravy a zmeny oproti štandardnému projektu. Táto služba prebieha na profesionálnej úrovni a zákazník dostáva plnohodnotný servis pri riešení klientskych zmien. So zákazníkom absolvujeme konzultačné stretnutia, kde sa pýtame na potreby a požiadavky týkajúce sa úprav kupovanej nehnuteľnosti. Na začiatku si zadefinujeme konštrukčné a dispozičné zmeny, ktoré priamo ovplyvňujú celkový dizajn stavby. Na základe týchto podkladov vypracujeme počítačový 3D model stavby, čo prináša zákazníkovi jednoznačný benefit a dokáže sa jednoduchšie zorientovať v navrhovaných úpravách, ako aj lepšie pochopiť celkový dizajn upravovanej stavby. 

Po doriešení celkovej dispozície stavby uzatvárame úpravy na obvodových múroch, interiérových priečkach, oknách, vstupných dverách, streche a na hlavných inštaláciách. Všetky zmeny sú z našej strany zapracované a so zákazníkom si podpisujeme krycí list pre potvrdenie správnosti. Štádium "hrubej stavby" je tak vyriešené a nasleduje vypracovanie projektovej dokumentácie, kde sú všetky tieto zmeny už zapracované.

So zákazníkom ďalej riešime presné rozloženie inštalácií, formu kúrenia, typ omietok, doplnkové práce ak sú dopytované, rozloženie a farebné prevedenie fasády, ako aj ostatné detaily. Zmeny sú opäť zapracované do krycieho listu, ktorý si so zákazníkom následne podpisujeme. Uzavrieme tak štádium "holodomu" a začíname s vypracovaním výkresov, ktoré obsahujú všetky riešené klientske požiadavky.

Typ podláh, interiérových dverí, ako aj sanita a obklad patria do štádia "dom na kľúč" a postup prác v tejto fáze prebieha na rovnakej úrovni. V prípade záujmu vieme zákazníkovi ponúknuť aj služby nášho dizajnového štúdia a poradiť tak s najdôležitejšou časťou realizácie stavby, ako je finálne zariaďovanie a teda celkový vizuál nehnuteľnosti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekty

našim cieľom je tvoriť projekty, ktoré sú jednoznačným prínosom pre budúceho majiteľa. Hľadáme lokality, ktoré sú zaujímavé svojou pozíciou, prihliadame na vstupné náklady, celkový dizajn, energetickú náročnosť, ako aj funkčnosť a budúcu efektívnosť týchto stavieb. 

Naša spoločnosť sa venuje vlastným developerským projektom, ako aj externým projektom, kde ponúkame služby projektanta, realizátora, alebo koordinátora.

 

Naše projekty ako aj projekty z našej dielne si môžete pozrieť v sekcii PROJEKTY

Celý proces realizácie diela si vyžaduje detailný prehľad a následné riadenie jednotlivých pracovných postupov. Pripravili sme pre Vás jedinečné riešenie, ktoré Vám dovoľuje sledovať a kontrolovať priebeh celej realizácie aj z pohodlia domova.
Na začiatku spolupráce, teda pri podpise zmluvy, Vám bol vytvorený účet, do ktorého sa prihlasujete pomocou svojho prihlasovacieho mena a hesla. Po prihlásení Vám konto prináša výhody formou jednoduchého a uceleného prístupu k všetkých potrebným informáciám k realizovanému predmetu spolupráce. Tu nájdete potrebné informácie, ako sa vo svojom konte jednoducho orientovať.
 

1.PREHĽAD

tu sa Vám zobrazuje takzvaný elektronický stavebný denník formou časovej osi, kde sú vidieť do aktuálneho dátumu zrealizované, alebo prebiehajúce (organizované) práce. V spodnej časti sa zobrazuje čiara časovej osi od začiatku po koniec s dátumami, čo predstavuje celkovú dobu realizácie diela. Jednotlivé štádia realizácie diela, sú znázornené v riadkoch a podľa dátumu, v ktorom reálne prebiehajú, sa umiestňujú nad čiarou časovej osi. Tie práce, ktoré sú už ukončené, sa na časovej osi zobrazujú ako 100/100. Práce, ktoré sú v procese, alebo sa aktuálne organizujú, sa na časovej osi zobrazujú >0/100 a dátum ukončenia sa zobrazuje červenou, teda jedná sa o predpokladaný dátum ukončenia daných prác. 

 

2. OSOBNÉ ÚDAJE

jedná sa o sekciu s Vašimi osobnými údajmi, ktoré zadávame do systému podľa podkladov zo samotnej zmluvy. Je dobré si túto sekciu skontrolovať a prípadne nahlásiť nesprávnosť alebo neaktuálnosť týchto uvádzaných údajov. Učiniť tak môžete pomocou tlačidla "UPRAVIŤ INFORMÁCIE". Po aktualizovaní údajov a stlačení tlačidla "ODOSLAŤ" nám budú tieto zaslané do systému a zapracované do databázy Vašich osobných údajov. Aktuálnosť Vašich osobných údajov je potrebné sledovať aj do budúcna, napríklad pri zadávaní prípadných reklamácií, alebo objednávaní nových služieb, kedy po dlhšom čase od samotnej realizácie diela mohlo dôjsť k zmene napríklad emailovej adresy, alebo telefónneho čísla, ktorých aktuálnosť je nevyhnutná pri riešení spomínaných procesov.

 

3. PREDMET SPOLUPRÁCE

v tejto sekcii sa nachádza všeobecný prehľad o samotnom predmete spolupráce ako napríklad číslo zmluvy, jej dátum podpísania, jednoduchý opis predmetu spolupráce, miesto realizácie diela, ako aj dohodnutá cena diela s DPH.  Na základe počtu podpísaných zmlúv / realizovaných diel, ktoré spolu priamo nesúvisia, sa na stránke pod sebou zobrazí kompletný zoznam s prehľadom všetkých predmetov spolupráce.  

 

4. EVIDENCIA

táto sekcia je vytvorená na archiváciu všetkých dôležitých dokumentov. Nachádzajú sa tu a postupne dopĺňajú všetky podklady, ktoré Vám naša spoločnosť bude zasielať aj elektronicky, poprípade pri niektorých dokumentoch aj poštou. Na tomto mieste budete mať však odkiaľkoľvek jednoduchý a rýchly prístup k všetkým potrebným dokumentom, týkajúcich sa našej spolupráce. Dokumenty označené červenou farbou, sú nahraté v systéme ako neaktuálne, alebo neschválené. 

 

5. FINANCOVANIE

tu nájdete prehľadnú tabuľku s kompletnou evidenciou platieb, teda vystavených faktúr, ako aj ich splatnosti. Môžete si tak skontrolovať stav uhradených ale aj čakajúcich platieb, ktoré naša spoločnosť prijala, alebo ešte neeviduje na účte. Taktiež sa tu nachádza kompletná evidencia dokumentov vystavených predfaktúr a faktúr, ku ktorým budete mať po prihlásení na internet odkiaľkoľvek jednoduchý a rýchly prístup. Sumarizácia v hornej časti tabuľky zobrazuje celkovú faktúrovanú sumu, uhradené platby, ako aj zostatok k úhrade. Červenou farbou sú zobrazené riadky s platbami, ktoré naša spoločnosť neeviduje na účte.  

 

6. GALÉRIA

v tejto sekcii sa nachádza kompletná fotodokumentácia jednotlivých etáp realizácie daného predmetu spolupráce. Na každej fotke je uvedený popis s informáciou, ktoré štádium, alebo práce sú na predmetnej fotke zobrazené. Fotky sa taktiež zoraďujú do kategórií podľa jednotlivých štádií realizácie. Získavate tak možnosť interaktívne sledovať aj takouto formou priebeh realizácie diela, ako aj spätnú možnosť kontroly niektorých stavebných detailov v prípade potreby riešenia náväzných prác Vašou osobou, alebo odbornou firmou. 

 

7. ZÁRUČNÝ SERVIS

v tejto sekcii nájdete jednoduchý prehľad riešenia podaných prípadných reklamácií, ako aj informáciu v akom štádiu riešenia sa tá ktorá reklamácia nachádza. O procese vybavovania budete informovaný aj zaslanou emailovou správou od našej spoločnosti. Samotnú reklamáciu môžete jednoduchým spôsobom poslať vyplnením preddefinovaného reklamačného formuláru, ktorý sa taktiež nachádza na tejto stránke. 

 

8. POZÁRUČNÝ SERVIS

v prípade, že budete mať záujem o ďalšie služby, alebo o práce na ktoré sa už nevzťahuje záručná doba, môžete nám vďaka tejto stránke zaslať pomocou preddefinovaného formuláru svoj dopyt.

 

V prípade, že by Vám nebolo používanie ONLINE KONTA celkom jasné, alebo Vám v ňom niektoré informácie chýbajú, neváhajte nás na túto skutočnosť upozorniť zaslaním informačného emailu na našu adresu info@postavimedom.sk.

Veríme, že tento benefit bude dôležitým prínosom a vďaka ONLINE KONTU budete vždy informovaný o aktuálnosti a stave realizácie Vášho sna.

 

S pozdravom

Tím spoločnosti PROGRESSIVE HOMES, s.r.o.

 

Všetky galérie pre uživateľov

Admin

Obrázky galérie: 

Veronika Vavakova

Obrázky galérie: 
0
5
5
6
7
7
9
9
9
9
9
10
10
10
10
10
10
10
11
16
16
16
17
17
16
16
16
13
16
16
35
35
35
19
18
19
19
18
19
19
19
19
19
19
18
18
19
19
19
19
18
18
18
18
21
21
21
33
24
24
24
24
24
33
33
33
22
22
22
22
22
22
24
24
24
24
24
29
29
30
30
24
24
24
33
25
25
31
31
35
34
34
34
30
30
35
35
35
39
39
39

Miroslav Sajbidor

Obrázky galérie: 
5
6
7
8
8
9
9
9
10
10
10
10
10
11
11
11
16
16
12
12
13
10
10
16
18
18
18
18
20
19
19
19
19

Jan Durdiak

Obrázky galérie: 
5
9
16
17

Rudolf Radic

Obrázky galérie: 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
4
5
5
5
5
5
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
10
10
6
6
7
7
7
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
11
10
10
10
11
11
14
14
11
11
14
14
14
14
11
11
14
14
14
14
14
15
15
15
15
15
15
15
8
8
14
8
8
8
8
12
12
12
8
12
12
12
12
12
12
12
18
17
17
17
17
17
17
17
17
18
18
17
17
17
33
33
33
33
18
18
18
18
33
33
33
33
33

Rudolf Radic

Obrázky galérie: 
33
33
33
33
33
16
16
33
33
16
16
18
18
18
18
18
18
34
34
34
34
34
34
34
16
16
16
16
16
19
19
35
35
35
35
35
35
35
16
16
16
16
20
19
16
16
21
21
21
21
21
19
18
21
21
21
21
35
35
35
34
35
34
35
35
35
34
34
36
36
36
36
18
22
24
24
24
24
32
32
22
22
22
22
26
32
32
28
20
24
24
24
24
35
24
24
24
24
26
24
24
24
35
35
19
35
32
32
16
24
32
32
24
24
27
32
26
24
24
25
25
25
25
26
25
25
32
27
31
31
35
35
32
31
24
25

Sandra Nadaska

Obrázky galérie: 
5
7
9
10
10
10
10
10
10
11
11
11
16
12
12
12
16
16
16
16
17
17
17
12
12
19
19
19
19
33
33
33
34
18
18
18
18
18
18
18
18
34
21
21
21
21
21
34
34
36
36
36
36
36
36
36
36
34
34
25
25
25

Roman Šefrna

Obrázky galérie: 
5
6
7
10
10
10
10
10
10
11
11
12
12
12
12
16
16
17
19
19
19
19
19
19
19
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
21
21
21
33
33
33
33
34
34
34
22
22
34
34
34
23
23
30
30
24
25
25
30
32
25

Vladimir Pucek

Obrázky galérie: 
0
5
6
7
7
6
6
7
7
7
9
9
9
9
10
10
10
10
10
10
10
10
11
11
13
13
12
12
12
16
16
16
16
16
17
17
17
17
24
24
24
25
25
34
34
34
19
19
19
19
19
25
25
35
35
32
32
32
32
18
18
18
18
18
18
18
21
21
21

Roman Vajas

Obrázky galérie: 
0
0
0
0
0
0
0
15
14
15
14
14
15
14
14
14
14
14
14
15
15
15

Katarina Mihalikova

Obrázky galérie: 
0
6
7
9
10
10
11
11
11
16
16
16
16
13
16
21
22
22
22
22
23
23
24
24
35
35
33

Jaroslav Skodacek

Obrázky galérie: 
0
6
7
9
9
10
10
11
16
16
17
12
12
23
23
18
18
19
18
18
19
21
33
21
23
21
21
20
31
31
34
34
40
40
40
40

Richard Bartos

Obrázky galérie: 
0
6
6
9
10
11
11
11
16
16
16
12
21
21
21
21
22
22
24
36
23
23
23
24
24
35
35
33

Roman Kezman

Obrázky galérie: 
0
6
9
9
10
11
11
17
16
16
16
18
18
19
19
19
19
19
20
20
20
39
39

Peter Bezuch

Obrázky galérie: 
0
6
7
7
9
8
9
9
10
10
10
10
11
11
16
16
16
16
16
13
16
16
16
12
12
16
16
16
16
36
22
22
22
22
33

Ladislav Bachraty

Obrázky galérie: 
0
6
7
7
9
8
9
10
10
10
10
10
11
11
16
16
16
16
13
12
16
16
12
12
12
12
18
18
18
18
18
18
16
19
19
19
19
19
19
18
33
22
22
21
21
34
34
33
33
18
18
23
33

Veronika Psenakova

Obrázky galérie: 
6
7
7
7

Martin Kelesi

Obrázky galérie: 
5
7
7
7
8
9
9
9
10
11
11
16
16
16
13
16
16
12
12
12
19
19
19
358